• Adatkezelési tájékoztató

  1. Általános rendelkezések

  Felhívjuk figyelmét, hogy az AppVision Kft. által üzemeltetett weboldalaknak magánszemélyek nem címzettjei. Tevékenységéből fakadóan az AppVision Kft. magánszemélyek részére nem nyújt szolgáltatásokat. Termékei, szolgáltatásai vállalkozások üzleti tevékenységét támogató szoftvermegoldások és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások. Kérjük, a weboldalainkon szereplő űrlapjaink kitöltése, illetve hírleveleinkre történő feliratkozás során valós céges kapcsolattartói adatokat adjon meg!

   

  Az AppVision Kft. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. I.em. D/107), a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

   

  Adatkezelési tájékoztatójának kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

   

  Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, és azokat miként használja fel weboldalain keresztül. Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését Adatkezelő nyilvántartásából.

   

  Tájékoztatjuk, hogy webhelyeink legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyeinken azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag Adatkezelő weboldalaira vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

   

  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

  2. Fogalmak

  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

   

  adatkezelő: az adatkezelést az AppVision Kft szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében.

   

  Az AppVision Kft, mint Adatkezelő elérhetőségei:

  Adatkezelő neve: AppVision Kft.

  Adatkezelő címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. I. em. D/107.

  Adatkezelő e-mail címe: adatkezeles@appvision.hu

   

  Tájékoztatjuk weboldalaink látogatóit, hogy Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, de adatvédelmi felelősünk a fenti e-mail címen, illetve postai úton a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor felkereshető.

   

  személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

   

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

   

  harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

   

  weboldal: az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett honlapok, melyeken az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen weboldalak: az Adatkezelő saját weboldalai amelyek a www.appvision.hu, www.businesscentral.hu, www.d365bc.hu, www.businesscentralonline.hu domaineken keresztül érhetők el.

   

  felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalakon regisztrál, és ennek keretében megadja a 4. pontban felsorolt adatait.

   

  az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

   

  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  3. Az adatkezelés elvei

  Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi elvek szerint jár el:

   

  A személyes adatok

  • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
  • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
  • tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerül majd sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

  kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  4. Az adatkezelés jogalapja és céljai, a kezelt adatok köre

  Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint Felhasználó adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása. A felhasználó adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve a jelen tájékoztatóban megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni az adatkezeles@appvision.hu email címre küldött levélben.

   

  Az Adatkezelő weboldalain történő regisztráció, kapcsolatfelvételi űrlap elküldése, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során a weboldalak Felhasználója által megadott személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő 3 hónapig kezeli az Adatkezelő.

  Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli, zárójelben megjelölve az adatkezelés célját:

  • név (beazonosítás);
  • e-mail cím (beazonosítás, kapcsolattartás);
  • telefonszám (kapcsolattartás);
  • regisztráció időpontja (technikai információs műveletek)
  • IP cím (technikai információs műveletek)

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

   

  Weboldalainkon történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott gazdálkodó, társadalmi, avagy költségvetési szervezet részére az űrlapon megadott céges e-mail címére Adatkezelő információs és reklámcélú hírleveleket küldjön vagy céges kapcsolattartási célból megadott telefonszámán felvegye Önnel kapcsolatot.

   

  Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy az üzemeltetett weboldalakhoz technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

  5. Felhasználók jogai

  Tájékoztatáshoz való jog

  Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

   

  Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

   

  Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül.

   

  Helyesbítés és törlés

  Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a 2. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

   

  Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat, melyek utóbbi esetben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

   

  Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   

  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   

  Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

   

  Korlátozás

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Tiltakozás adatkezelés ellen

  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

   

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL: https://naih.hu

   

  Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

  6. Biztonság

  A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot nyújtson.

   

  Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  •  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  •  hitelessége és hitelesítése biztosított;
  •  változatlansága igazolható;
  •  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

  Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   

  A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. A Felhasználó a felhőalapú (cloud) alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

   

  Hivatkozások: Lehetséges, hogy az Adatkezelő weboldalain utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Adatkezelő adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen hivatkozásra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

   

  Adatvédelmi incidens kezelése

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 5.5 pont alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.